Special Night "Toast Time"

วันที่ 8 - 8 May 2018
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม Special Night “Toast Time” เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. ร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ นักศึกษาสามารถปิ้งเองได้ฟรี และเลือกแยมได้เอง อีกทั้งยังมีน้ำหวานคลายร้อน เช่น น้ำชาไทย น้ำชาเขียว ให้เลือกดื่มกัน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป บริเวณมุม Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3