การอบรม “การสร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

     

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดอบรม “การสร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในเรื่องสำนักงานสีเขียวจากผู้ที่มีประสบการณ์ โดยมี ผศ. ดร. พรรณิภา ดอกไม้งาม อาจารย์ ดร. นิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก อาจารย์ ดร. ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว อาจารย์ผุสดี ละออ และอาจารย์สุนทร สุดแสนดี จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น กำหนดขอบเขต การทำความเข้าใจในเกณฑ์ของสำนักงานสีเขียว ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้นำความรู้จากการอบรม และพูดคุยไปพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต่อไป

     หลังจากการอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมฯ ได้มีการเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และคุณดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ชนะในการตอบคำถามในครั้งนี้อีกด้วย

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

 345 total views,  1 views today

Leave a Reply