บริการนำส่งเอกสารและยืมระหว่างห้องสมุด / บริการค้นหาบทความวารสารฉบับเต็ม

(Document Delivery / Interlibrary Loan / Article Finder)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลผู้ขอรับบริการบรรณารักษ์ที่ติดต่อ (Contact Librarian)

รายละเอียดผู้ขอใช้บริการ (Applicant's Description)


รายละเอียดเอกสาร (Document Description)

           
รูปแบบเอกสารที่ต้องการ (Document Format)

ทั้งเล่ม (All Copy)  หน้า (ระบุ) (Page Specific)  
Email  
รายละเอียดการจัดส่ง  • ค่าบริการในการยืมทรัพยากรสารนิเทศระหว่างห้องสมุด ให้เป็นไปตามข้อตกลงคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
  • สำหรับสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ค่าบริการให้เป็นไปตามคู่มือการให้บริการร่วมกันข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)


  • คิดตามค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง (ค่ากล่อง ค่าซองเอกสาร ค่าธรรมเนียมการส่งไปรษณีย์)
library@mfu.ac.th
(Tel.) 0-5391-6339, 0-5391-6345, (Fax) 0-5391-6314