ปิดระบบบริการออนไลน์ต่างๆ ของห้องสมุดในวันที่ 21 สค. 2561 เวลา 20.00 – 08.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งปิดระบบออนไลน์ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นี้ เวลา 20.00 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูล และบริการออนไลน์ต่างๆ อาทิ ระบบยืมต่อหนังสือด้วยตนเองออนไลน์ ระบบจองห้องค้นคว้ากลุ่ม เป็นต้น ได้ในวัน และเวลาดังกล่าว    261 total views

 261 total views

งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรม “งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวจากผู้ที่มีประสบการณ์ โดยมีคุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น กำหนดขอบเขต การทำความเข้าใจในเกณฑ์ของห้องสมุดสีเขียว และการนำความรู้จากประเด็นการวิเคราะห์ที่ได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นห้องสมุดสีเขียวแบบยั่งยืน  237 total views

 237 total views