ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการและการให้บริการ Endnote” กับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2023 เวลา 10.00-11.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติจากคุณวันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการและการให้บริการ Endnote” ทาง Zoom Meeting เพื่อศึกษาแนวทางการให้บริการโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม