แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการใช้บริการในด้านต่างๆของ ศูนย์บรรณสารฯ
โปรดระบุข้อมูลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์บรรณสารฯต่อไป
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพปัจจุบัน
    นักศึกษา     พนักงาน     อาจารย์
โปรดระบุสำนักวิชา / หน่วยงานที่สังกัด :
ความถี่ในการเข้าใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
    ทุกวัน     1-2 ครั้งต่อสัปดาห์     3-4 ครั้งต่อสัปดาห์     1-2 ครั้งต่อเดือน     มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน  
วัตถุประสงค์ในการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
    ยืม-คืน หนังสือ  อ่านหนังสือ/ค้นคว้า  ยืมสื่อมัลติมีเดีย  ใช้ห้องค้นคว้ากลุ่ม
    ใช้ iPad/Chrome book  ใช้ Internet  อ่านหนังสือพิมพ์/วารสาร  สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
    ทำวิจัย/รายงาน  จุดนัดพบเพื่อน  อื่นๆ : 

  ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ
ประเด็นความพึงพอใจ
พึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
พึงพอใจ
มาก
(4)
พึงพอใจ
ปานกลาง
(3)
พึงพอใจ
น้อย
(2)
พึงพอใจ
น้อยที่สุด
(1)
    จำนวนทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการ เพียงพอ และตรงกับความต้องการ
    ขั้นตอน และการให้บริการเป็นระบบ สะดวก และรวดเร็ว
    การให้บริการของบุคลากรมีความกระตือรือร้น และเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ
    สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ เหมาะสม และเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
    การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน และทั่วถึง
    เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เข้าถึงง่าย สืบค้นข้อมูลได้สะดวก

  ตอนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
"จุดเด่น" ของบริการหรือกิจกรรมที่ท่านประทับใจในศูนย์บรรณฯ คือ
  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  
หากต้องการให้ศูนย์บรรณฯ ตอบกลับข้อเสนอแนะ โปรดระบุอีเมล์ของท่าน
  
** ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม **