Untitled Document
Plugin jQuery jMenu v1.9
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
       1. ฝ่ายเลขานุการและธุรการ
       2. ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ
       3. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ
       4. ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
           และมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมีคณะกรรมการประจำศูนย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานฝ่ายงานต่างๆภายใน


   ภาระหน้าที่หน่วยงานภายใน ทั้ง 4 ฝ่าย มีดังนี้
 
    1. ฝ่ายเลขานุการและธุรการ
         เป็นสำนักงานบริหารกลางของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจหลัก ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน
  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว โดยแบ่งภาระหน้าที่เป็น 3 งานย่อย ดังนี้
         งานบริหารและธุรการ รับผิดชอบงานด้านธุรการและการประสานงานทั่วไป อาทิเช่น การลงทะเบียนรับ-ส่ง การเสนอหนังสือให้ผู้บริหารสั่งการ การประสานงานและติดตามเรื่องทั้งภายใน
           และภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดประชุม การพิมพ์เอกสาร และดูแลอาคารสถานที่
         งานคลังและพัสดุ รับผิดชอบด้านการจัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา และการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์
           ของศูนย์บรรณสารฯ
         งานนโยบายและแผน รับผิดชอบด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ ศูนย์บรรณสารฯ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนงาน
           และโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ตลอดจน รวบรวมสถิติข้อมูลการดำเนินงาน ของฝ่ายต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และประเมินผล
           การดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายเดือน และรายไตรมาสของหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชา และมหาวิทยาลัยรับทราบ
    2. ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ
         รับผิดชอบในการแสวงหา คัดเลือก จัดหา และวิเคราะห์เนื้อหา จัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ได้แก่ หนังสือ ตำรา เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อโสตทัศนศึกษา ฐานข้อมูล และสื่อทางด้าน
  อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดทำเครื่องมือช่วยค้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นหาสารสนเทศ ตลอดจนดูแลในการ
  ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ แบ่งภาระหน้าที่เป็น 3 งานย่อย ดังนี้
         งานพัฒนาทรัพยากร รับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ทั้งด้วยวิธีการจัดซื้อ การขออภินันทนาการ และการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่น ประสานงาน กับอาจารย์แต่ละสำนักวิชา
           ในการจัดหาหนังสือใหม่ และการบันทึกลงทะเบียนหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตลอดจนพิจารณาจำหน่ายออก ทรัพยากรสารสนเทศที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสม
         งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ รับผิดชอบในการวิเคราะห์หมวดหมู่ กำหนดหัวเรื่อง และจัดทำรายการทรัพยากรสารนิเทศให้เป็นไปตาม มาตรฐานทาง วิชาชีพ และบันทึกข้อมูล
           บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ และในฐานข้อมูล สหบรรณานุกรม (Union Catalog) ตลอดจนบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมของ
           วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าโดยอิสระของนักศึกษา บทความวารสาร และงานวิจัยของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
         งานอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ รับผิดชอบในด้านการบำรุงรักษา อนุรักษ์ และซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ การทำปกหนังสือให้เป็นปกแข็ง การซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด เสียหาย
           การอบหนังสือเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือชื้น และการเย็บเล่มหนังสือและวารสารฉบับย้อนหลัง
    3. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ
         รับผิดชอบในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ตามความต้องการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมให้
  เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความพึงพอใจในการใช้บริการ และประเมินคุณภาพของการให้บริการ ด้วยวิธีการต่าง ๆ แบ่งภาระหน้าที่เป็น 5 งานย่อย
  ดังนี้
         งานบริการยืม - คืน รับผิดชอบในการจัดการการใช้ทรัพยากรสารนิเทศให้มีการหมุนเวียนสู่ผู้ใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำทรัพยากร สารนิเทศไปใช้ในเวลา และใน
           สถานที่ที่ต้องการ โดยรับผิดชอบตั้งแต่การรับสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้บริการยืม -คืน บริการจองหนังสือ บริการหนังสือสำรอง บริการยืมระหว่างห้องสมุด และการเรียกเก็บ
           ค่าปรับ-ค่าธรรมเนียม การติดตามทวงถามหนังสือค้างส่ง ตลอดจนดูแลการนำทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ขึ้นวางบนชั้นการปรับขยายชั้น จัดทำป้ายบอกตำแหน่งหมวดหมู่
           รายการ ให้ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งประสานในการยืมทรัพยากรสารนิเทศระหว่าง ห้องสมุดต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
         งานบริการสารนิเทศ รับผิดชอบในการให้บริการช่วยผู้ใช้ห้องสมุดสืบค้น และเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภททั้งที่ศูนย์บรรณสารฯจัดให้บริการ และจาก
           แหล่งข้อมูลภายนอก
         งานบริการวารสารและเอกสาร รับผิดชอบให้บริการการใช้วารสารและเอกสารทั้งระบบชั้นปิดและระบบชั้นเปิด บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ที่ต้องใช้วารสารเฉพาะ
           สาขาวิชา บริการสำเนาบทความวารสาร บริการหน้าสารบัญวารสารภาษาต่างประเทศ จัดทำ กฤตภาค และจัดจุลสารออกให้บริการ ตลอดจนประสานงานจัดหาวารสารและ
           หนังสือพิมพ์ ดำเนินการบอกรับวารสาร รวมทั้งจัดเตรียมวารสารส่งเย็บเล่ม
         งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ รับผิดชอบในการให้บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ ส่งเสริมการใช้โสตทัศนศึกษา และจัดทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษา
           แนะนำในการสืบค้นการใช้โสตทัศนวัสดุ การให้บริการสนับสนุนกิจกรรมการสอนของอาจารย์ เช่น จัดฉายวีดีทัศน์ เกี่ยวกับสารคดีและการพัฒนาภาษา บริการถ่ายสำเนา
           วีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง และ CD-ROM และประสานงานการจัดหาโสตทัศนวัสดุใช้ในการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนดูแลซ่อมบำรุงโสตทัศนวัสดุและ
           โสตทัศนูปกรณ์ภายใน ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้บริการใช้งานได้ปกติ
         งานหอจดหมายเหตุ รับผิดชอบรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร และวัตถุต่าง ๆ ที่สำคัญและแสดงถึงประวัติ พัฒนาการ กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจน
           เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ภูมิภาคล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งแปลงเอกสารจดหมายเหตุเพื่อจัดเก็บในรูปแบบ
           อิเล็กทรอนิกส์
    4. ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการศึกษา
         รับผิดชอบการผลิต พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การตัดต่อภาพ เสียง บันทึกภาพ และบริการอบรมส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ ตลอดจนให้บริการสนับสนุน
  การเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษาและผู้ใช้ทั่วไป ได้แก่ การให้บริการระบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย (E-Learning) และบริการโปรแกรมฝึกภาษาทักษะภาษาอังกฤษการเรียนรู้ด้วย
  ตนเอง (ELLIS) นอกจากนั้นยังให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ประกาศของมหาวิทยาลัย และการให้บริการจัดเตรียมอุปกรณ์ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องประชุม และ
  ห้องฝึกอบรม แบ่งภาระหน้าที่เป็น 2 งานย่อย ดังนี้
         งานผลิตสื่อการศึกษา รับผิดชอบในการผลิต พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การติดต่อภาพ เสียง บันทึกภาพ และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว และ
            ใบประกาศข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
         งานบริการสื่อการศึกษา รับผิดชอบการอบรมการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ และนักศึกษา บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
           ดูแลและให้คำปรึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย ตลอดจนให้บริการห้องฉายภาพยนตร์ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม รวมทั้ง
           ประสานงานจัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียนการสอน และการให้บริการ