Untitled Document
Plugin jQuery jMenu v1.9
:: LREMC ::

Online Database Training

      Library Orientation
       บริการแนะนำการเข้าใช้บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ วิธีการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ ต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ทั้งนักศึกษาใหม่ อาจารย์ พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ทราบ ระเบียบ ขั้นตอน ตลอดจนบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน  
      Apply / Renewal for Memberships
       บริการทำบัตรสมาชิกสำหรับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย แจ้งทำบัตรสมาชิกพร้อมกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืน ชั้น 3
 
         การต่ออายุสมาชิก
           บัตรสมาชิกของนักศึกษามีกำหนดวันหมดอายุตรงกับวันสุดท้ายของแต่ละปีการศึกษา(หรือมีอายุ 1 ปีการศึกษาเท่านั้น) นักศึกษาที่ประสงค์จะต่ออายุ สมาชิกติดต่อด้วยตนเอง
 
         การต่ออายุสมาชิก  ประเภทบุคคลภายนอก
           แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุด พร้อมชำระเงินบำรุงรายปีจำนวน 200 บาท
 
      บริการทำบัตรสมาชิก (บุคคลภายนอก)
       บุคคลภายนอกให้บริการอ่าน ค้นคว้าข้อมูลฟรี หากต้องการยืมทรัพยากรต่างๆ จะต้องสมัครสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก ให้เรียบร้อยก่อนโดยมีค่าธรรมเนียมสมาชิก จำนวน 730 บาท ดังนี้  
         ค่าทำบัตรสมาชิก 30 บาท  
         ค่าบำรุงห้องสมุดรายปี ปีละ 200 บาท  
         ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท (คืนเมื่อลาออกจากสมาชิก)
 
       หลักฐาน
       -  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
       -  สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา จำนวน 1 ใบ
 
      Borrowing - Returning
       ให้บริการยืมทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่างๆ ได้แก่หนังสือทั่วไปภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สิ่งพิมพ์รัฐบาล รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ ยกเว้นหนังสืออ้างอิง วารสารทุก ประเภท หนังสือพิมพ์ ให้บริการอ่านในห้องสมุดเท่านั้น  
         การยืม มี 2 วิธี คือ
        -  ยืมกับเจ้าหน้าที่บริการ ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิก พร้อมหนังสือที่จะยืม
        -  ยืมด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self Checkout) ผู้ใช้บริการสามารถยืมได้ด้วยตนเองโดยขอ
           รหัสผ่าน (Pincode) ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
 
         การยืมต่อ มี 2 วิธี คือ
        -  ยืมกับเจ้าหน้าที่บริการ ให้ทำเหมือนกับยืมครั้งแรก
        -  ยืมต่อผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เมื่อลงเบียนสมาชิกและแจ้งขอรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถยืมต่อ
           ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ทั้งนี้เงื่อนไขการยืมติดต่อกันต้องไม่เกิน 3 ครั้ง (นับรวม
           ครั้งแรกด้วย) และไม่มีหนังสือเกินกำหนดหรือค้างชำระค่าปรับ และไม่ใช่้หนังสือ ที่คนอื่นจองไว้
 
         การคืน มี 2 วิธี คือ
        -  ส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการ
        -  ส่งคืนที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา (Book Drop) หากส่งเกินกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับภายใน 15 วัน
           นับจากวันที่นำหนังสือมาส่งคืน
 
      Reserved Books
       เป็นบริการสำรองหนังสือเพื่อใช้ค้นคว้าภายในศูนย์บรรณสารฯ เนื่องจากมีหนังสือไม่เพียงพอต่อ จำนวนนักศึกษา โดยอาจารย์ที่สอนรายวิชานั้นๆ พิจารณาคัดเลือกหนังสือที่ต้องการทำเป็น หนังสือสำรอง แล้วส่งให้่ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อจัดเป็นหนังสือสำรอง โดยนักศึกษาสามารถ ยืมได้ 3 วัน ทั้งนี้่อหนังสือจะหมุนเวียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
      Holding
       ผู้ใช้บริการตรวจสอบแล้วว่าหนังสือที่ต้องการยืมมีผู้อื่นยืมไป สามารถทำการจองด้วยตนเองผ่าน เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ หรือแจ้งความจำนงขอจองหนังสือเล่มนั้น ๆ ได้ โดยติดต่อขอรับ บริการได้ที่ี่ี่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ภายใน 3 วันนับจากวันที่ระบุไว้ หากเกินกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และจะนำหนังสือกลับขึ้นชั้นตามปก  
      E-mail Alert
       เป็นบริการแจ้งเตือนการครบกำหนดส่งทรัพยากรต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการทางอีเมล์ โดยจะแจ้งเตือน ก่อนครบกำหนดส่ง 3 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการส่งทรัพยากรฯ ให้ตรงเวลา  
      Reference Service
       เป็นบริการที่ช่วยผู้ใช้ห้องสมุดค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ที่มีบริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือ หน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย อย่าง ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว บริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรม และเชิงอรรถ แนะนำวิธี การลงรายการเอกสารอ้างอิงแต่ละประเภท ในการทำรายงานหรือวิทยานิพนธ์ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ 0 5396 6339  
      Inter Library Loan
       กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการเอกสาร หนังสือ ที่ไม่มีในศูนย์บรรณสารฯ ผู้ใช้บริการสามารถให้ บรรณารักษ์ตรวจสอบหรือแนะนำว่าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการมีอยู่ที่ห้องสมุดใด หากต้องการบรรณารักษ์ จะดำเนินการติดต่อขอสำเนาสำเนาเอกสารหรือสิ่งพิมพ์นั้นๆ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าใช้จ่าย ทั้งหมด  
      PULINET Card
       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัย สมัครสมาชิก PULINET Card เพียงปีละ 50 บาท เพื่อสิทธิในการยืมหนังสือ ฉบับจริงจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในข่ายงาน PULINET จำนวน 20 สถาบัน
         ใบสมัครสมาชิก
         ห้องสมุดเครือข่าย PULINET
 
      Inter Library Loan
       กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการเอกสาร หนังสือ ที่ไม่มีในศูนย์บรรณสารฯ ผู้ใช้บริการสามารถให้ บรรณารักษ์ตรวจสอบหรือแนะนำว่าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการมีอยู่ที่ห้องสมุดใด หากต้องการบรรณารักษ์ จะดำเนินการติดต่อขอสำเนาสำเนาเอกสารหรือสิ่งพิมพ์นั้นๆ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าใช้จ่าย ทั้งหมด  
      Journals and Newspapers Service
         วารสารฉบับล่าสุด (Current)  อยู่ในปกพลาสติก จัดเรียงไว้ที่ชั้นวารสารฉบับปัจจุบัน เรียงตามอักษรชื่อวารสาร ผู้ใช้บริการสามารถหยิบใช้ด้วยตนเอง
         วารสารฉบับล่วงเวลา (Back Issue)  เป็นวารสารฉบับเก่าที่รอเย็บเล่ม จัดเก็บไว้ที่เดียว กับวารสารฉบับใหม่ (อยู่ในช่องเก็บ)เรียงตามอักษรชื่อวารสาร ผู้ใช้บริการสามารถหยิบใช้ ด้วยตนเอง
         วารสารฉบับเย็บเล่ม (Bound)  จัดเรียงไว้ที่ชั้นวารสารเย็บเล่ม เรียงตามอักษรชื่อวารสาร ผู้ใช้บริการสามารถหยิบใช้ด้วยตนเอง
 
      บทความวารสารไทย
       ฐานข้อมูลบทความวารสารภาษาไทย (Journal Indexing) ซึ่งรวบรวมบทความ ที่สำคัญมี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาที่สอดคล้องกับสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้ใช้บริการสามารถ สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว จากหน้าจอเดียวกับการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)  
      Newspaper Services
       บริการหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มากกว่า 40 ฉบับ โดยจัดให้บริการ อ่านภายในห้องสมุดเท่านั้น และจัดให้บริการดังนี้
         หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ล่าสุด  และฉบับล่วงเวลา 1 วัน ให้บริการบริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้บริการสามารถหยิบใช้ด้วยตนเอง
         หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา  ให้บริการที่ห้องวารสาร หากต้องการใช้ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
      e-Resources
       ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ บทความ ในรูปแบบข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และสาระสังเขป (Abstract) โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผู้ใช้บริการที่อยู่ภายในมหาวิทยาัลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถสืบค้นข้อมูลได้ผ่านหน้าเวปไซด์ของศูนย์บรรณสารฯ ได้ทันที หากผู้ใช้บริการที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เชื่อมต่อผ่านระบบ SSL VPN ก่อนเข้าใช้งาน  
      Audio Visual Service
       ให้บริการโสตทัศนวัสดุต่างๆ เช่น เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ซีดี ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี สมาชิกทุกประเภทสามารถยืมโสตทัศนวัสดุ ได้ 3 รายการ ระยะเวลา 3 วัน หรือหากต้องการใช้ ภายในห้องสมุด โปรดติดต่อรับบริการด้วยตนเอง ดังนี้
         บริการเครื่องมัลติมีเดียแบบเดี่ยว  ติดต่อขอรับบริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
         บริการห้องมัลติมีเดียวแบบกลุ่ม ขนาด 6 คน ต่อห้อง  สามารถจองใช้ห้องด้วยตนเอง ล่วงหน้าได้ 3 วัน ผ่านทางเว็บไซต์            library.mfu.ac.th/studyroom
 
      Book Recommendation
       ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะ หนังสือ สื่อ วารสาร หรือเอกสารอื่นที่เห็นว่าน่าสนใจและเป็น ประโยชน์ สำหรับการศึกษาค้นคว้า ให้แจ้งรายละเอียดผ่านระบบเสนอแนะทรัพยากรได้ทันที  
      Internet Service
       ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริม การศึกษาค้นคว้าและวิจัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยติดต่อขอรหัสการเข้าใช้ได้ที่งานบริการยืม-คืน ชั้น 3 นอกจากนี้ ยังเป็นจุดให้บริการ Wireless โดยผู้ใช้บริการที่มี Username และ Password แล้ว ก็สามารถเข้าใช้บริการภายในห้องสมุดได้  
      Group Study Rooms
       บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 6 คนต่อห้อง มีจำนวน 10 ห้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ปรึกษา ประชุมอภิปรายกลุ่ม โดยจองการเข้าใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่หน้าเว็บไซด์ของ ศูนย์บรรณสารฯ library.mfu.ac.th/studyroom ทั้งนี้สามารถจองล่วงหน้าได้ 3 วัน  
      Multimedia Rooms
       บริการห้องมัลติมีเดียวกลุ่มขนาด 6 – 10 คน ต่อห้อง สามารถจองใช้ห้องด้วยตนเอง ล่วงหน้าได้ 3 วัน ผ่านทางเว็บไซต์        library.mfu.ac.th/studyroom  
      English Language Learning Room
       บริการส่งเสริมให้ผู้ใช้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ Ellis Program ทั้งด้านการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองห้อง Ellis Room ชั้น 2  
      iPads
      Chrome Books