Untitled Document
Plugin jQuery jMenu v1.9
:: LREMC ::

Online Database Training


 
   ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด
         นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิกห้องสมุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
         บุคคลภายนอก ผู้เข้ามาเพื่อศึกษา อ่าน และค้นคว้าข้อมูล
       บริการสำหรับบุคคลภายนอก ไม่เก็บค่าบริการการเข้าใช้ (ฟรี)
         อ่าน/ค้นคว้า ทรัพยากรได้ทุกประเภท
         หากต้องการใช้บริการ Internet เพื่อการสืบค้น กรุณาแจ้งชื่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
         หากมีความประสงค์จะสมัครสมาชิกห้องสมุด กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
   ระเบียบใช้ห้องสมุด
       1. ต้องแต่งกายสุภาพ
       2. ต้องฝากกระเป๋า สิ่งของ หรือสัมภาระไว้ที่ ที่จัดเตรียมไว้ (ยกเว้นของมีค่า)
       3. ไม่พูดคุย เสียงดัง
       4. ไม่สูบบุหรี่
       5. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ก่อนเข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
       6.ไม่ใช้สมุด หนังสือ หรือสิ่งของวางจองที่นั่ง
       7. ไม่นำอาหาร ขนมและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
       8. ไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
       9. ไม่เล่นการพนัน และเกมส์ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
       10. ไม่ฉีก กรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
       11. ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
       12. ต้องนำทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ยืมไป ส่งคืนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาตามเวลาที่กำหนด
       13. ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและสิ่งของ ก่อนออกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
   การสมัครสมาชิก
         การสมัครเป็นสมาชิก ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน
         นิสิตทุกระดับ ต้องต่ออายุสมาชิกทุกปีการศึกษา โดยติดต่อด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรนักศึกษา
ประเภทสมาชิก
หลักฐานประกอบ
ค่าธรรมเนียม
ค่าประกันของเสียหาย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับปริญญาโท
นักศึกษาระดับปริญญาเอก
บัตรนักศึกษา
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
-
อาจารย์ / อาจารย์พิเศษ
บัตรประจำตัวพนักงาน มฟล. หรือหนังสือรับรองจากคณบดีสำนักวิชาที่สังกัด
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
-
อาจารย์พิเศษผู้ช่วยสอน (TA)
• รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
• หนังสือรับรองจากคณบดีสำนักวิชาที่สังกัด
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
-
พนักงาน
บัตรประจำตัวพนักงาน มฟล.
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
-
สมาชิกบุคคลภายนอก
• รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
• สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
• เงินค่าสมัคร จำนวน 730 บาท*
• ค่าบำรุง 200 บาท / ปี
• ค่าบัตรสมาชิก 30 บาท
500 บาท*

* หมายเหตุ ค่าประกันความเสียหายจะขอรับคืนได้เมื่อพ้นสภาพสมาชิก
โดยยื่นคำร้องและแสดงใบเสร็จการชำระเงินที่เคาน์เตอร์บริการ

   สิทธิการยืมของสมาชิกและค่าปรับ
ทรัพยากร
ประเภทสมาชิก
กำหนดยืม
ค่าปรับ
จำนวน
เวลา
  หนังสือทั่วไป
  วิทยานิพนธ์
  งานวิจัย
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  นักศึกษาระดับปริญญาโท
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก
  อาจารย์ / อาจารย์พิเศษ
  พนักงาน
  สมาชิกบุคคลภายนอก
15 รายการ
15 รายการ
20 รายการ
20 รายการ
15 รายการ
3 รายการ
7 วัน
14 วัน
30 วัน
1 ภาคการศึกษา
14 วัน
7 วัน
5 บาท/เล่ม/วัน/รายการ
  หนังสือสำรอง
  นักศึกษาทุกระดับ
3 รายการ
3 วัน
10 บาท/วัน/รายการ
  หนังสือยืมเรียน
  นักศักษาระดับปริญญาตรี
2 รายการ
30 วัน
5 บาท/วัน/รายการ
  โสตทัศนวัสดุ
  สมาชิกทุกประเภท
3 รายการ
3 วัน
5 บาท/วัน/รายการ
  วารสาร(ฉบับล่วงหน้า)/เย็บรวมเล่ม
  เฉพาะอาจารย์เท่านั้น
3 รายการ
3 วัน
5 บาท/วัน/รายการ
หนังสืออ้างอิง, วารสารฉบับปัจจุบัน, หนังสือพิมพ์, ราชกิจจานุเบกษา, คำพิพากษาฎีกา
*ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น*
   อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
       1. ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประเภทบุคคลภายนอก
               ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท
               ค่าบำรุงศูนย์บรรณสารฯ ปีละ 200 บาท
               ค่าทำบัตรสมาชิก 30 บาท
             ** อนึ่งค่าประกันของเสียหายจะคืนให้เมื่อพ้นสภาพการเป็นสมาชิก
       2. ค่าธรรมเนียมการทำบัตรสมาชิกแทนบัตรเดิมที่สูญหาย 50 บาท
       3. อัตราค่าค่าบริการต่างๆ ดังนี้
               ค่าบริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เรื่องละ 200 บาท
               ค่าพิมพ์เอกสาร ขาวดำ ขนาด A4 แผ่นละ 5 บาท
               ค่าบันทึกข้อมูลลงดิสก์เก็ต (Diskette) แผ่นละ 25 บาท
               ค่าบันทึกข้อมูลลง CD แผ่นละ 35 บาท
               ค่าบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดหน้าละ 2 บาท (100 หน้าแรก ตั้งแต่หน้า 101 เป็นต้นไป หน้าละ 0.50 ส.ต.)
               ค่าดำเนินการในการส่งเอกสารสำเนาระหว่างห้องสมุด 20 บาทต่อรายการ
       4. อัตราค่าปรับ
               หนังสือทั่วไป เล่มละ 5 บาท ต่อวัน
               หนังสือสำรอง เล่มละ 10 บาท ต่อวัน
               โสตทัศนวัสดุ รายการละ 5 บาท ต่อวัน
       5. กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อการซ่อมแซมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
            ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นผู้กำหนด
       6. กรณีที่ผู้ยืมทำทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย จะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของราคา ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ และค่าดำเนินการหนังสือ
            สูญหายอีก 100 บาท ต่อรายการ
   การยืมทรัพยากร
         นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
   ระเบียบการยืม
         แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดที่ต่ออายุแล้ว
         ห้ามใช้บัตรสมาชิกของผู้อื่นแทน
         เมื่อทำบัตรสมาชิกหายจะต้องแจ้งที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนทันที
         หนังสือที่ยืมออกจะต้องส่งคืนตามหรือก่อนวันกำหนดส่ง ที่ประทับในใบกำหนดส่งของ
         หนังสือหรือที่ปรากฎ หรือในสลิปรายการยืมจากเครื่องยืมอัตโนมัติ
         ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ ระวังรักษาหนังสือที่ยืมให้อยู่ในสภาพดี เมื่อส่งคืน
         ผู้ใช้จะต้องยืมหนังสือให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุด
         หนังสืออ้างอิง วารสารและหนังสือพิมพ์ ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด ห้ามยืมออก
          หนังสือที่ยืมออก จะต้องนำมาส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน
         หนังสือเกินกำหนดส่ง จะต้องนำมาต่ออายุการยืมที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน พร้อมชำระ ค่าปรับเกินกำหนดส่ง
         เมื่อทำหนังสือหายหรือหนังสือชำรุด ผู้ยืมจะต้องแจ้งที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนทันที พร้อมทั้งชำระค่าหนังสือสูญหา ตามระเบียบของห้องสมุด คือ
            -  ชดใช้เป็นเงิน 2 เท่าของราคาหนังสือ
            -  ชำระค่าดำเนินการหนังสือสูญหาย 100 บาท ต่อรายการ
            -  ชำระค่าส่งเกินเวลา (จ่ายจริงตามวันเกินกำหนดส่งถึงวันที่แจ้งหนังสือสูญหาย
         นักศึกษา หรือ บุคลากร ที่ลาออก สำเร็จการศึกษา จะต้องผ่านการตรวจสอบหนี้สินจากห้องสมุดเรียบร้อย หากคงค้างกับห้องสมุดจะต้องรีบมาชำระ
           หากไม่สามารถติดต่อได้ จะถูกหักเงินค่าประกันของสูญหาย
   การหมดสิทธิยืม
         มีหนังสือค้างส่ง
         ค้างค่าปรับห้องสมุด
         ผู้ใช้ห้องสมุดอาจจะถูกตัดสิทธิการยืม กรณีฝ่าฝืนระเบียบการยืมอื่นๆ
         นักศึกษาที่มีหนังสือค้างส่งหรือหนี้สินคงค้าง กับห้องสมุด อาจจะถูกระงับการแจ้งผลการสอบ
   การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นอินเตอร์เน็ตและการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
         การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นอินเตอร์เน็ต อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยแจ้งขอรหัสการเข้าใช้ที่เคาน์เตอร์
           บริการยืมคืน
         บุคคลภายนอก ที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล เพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัย จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีไป แจ้งชื่อ-สกุล วัตถุประสงค์การใช้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน
         ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตอย่างเคร่งครัด ดังนี้
            -  บุคคลภายนอก ที่ได้รับอนุญาตเข้าใช้ 2 ชั่วโมง / วัน
            -  ห้ามเล่นเกมส์ และเปิดภาพโป๊เปลือยอนาจาร

**หากพบว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนระเบียบ เจ้าหน้าที่จะพิจารณางดใช้ตลอดไป