Untitled Document
Plugin jQuery jMenu v1.9
:: LREMC ::

Online Database Training


 
แหล่งข้อมูล รายละเอียด
  คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ มฟล. คู่มือสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์ การจัดรูปเล่ม โดยรวม รูปแบบการนำเสนอ สาระ ตลอดจนการเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูล ตามรูปแบบ APA Style
  Template Thesis/IS Template รูปแบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และสารนิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  วิทยานิพนธ์ไทย (TDC E-Thesis) TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มี เป้าหมาย เพื่อให้บริการ สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสาร ฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ของอาจารย์ รวบรวมจาก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ใน การเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียด ห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2539- ปัจจุบัน บางชื่อเรื่องให้้ข้อมูล ฉบับเต็ม (Full Text)
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
  ประเทศไทย (วว.)
ฐานข้อมูลงานวิจัย และ้ข้อมูลสมุนไพร ของ จัดทำโดย ศูนย์ความรู้ (Knowledge Centre) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี แห่งประเทศไทย (วว.)
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สคศ.) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมผลงานวิจัย บทความวิจัย ทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 (องค์การมหาชน)
ฐานข้อมูลงานวิจัย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของศูนย์คุณธรรม ตั้งแต่ปีงบ ประมาณ 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 500 เรื่อง
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน ระบบที่กระทรวงแรงงานพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย ของหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของหน่วยงาน ภายนอก อาทิ สถาบันการศึกษาต่างๆ องค์กรเอกชน ให้ข้อมูลทั้งบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทางด้านพระพุทธศาสนา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (สวทช.) แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน รวมทั้งให้บริการสืบค้น ทางอินเทอร์เน็ต จัดทำโดย สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
  (TKC e-Thesis)
จัดทำขึ้นโดยศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ โดยได้รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อจาก สถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้บริการ และเผยแพร่ ในการนำไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมบทคัดย่อ คณะสังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2542 -  ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (Thesis Online) ของสำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  (ด้าน Logistics)
บทคัดย่องานวิจัยด้าน logistic & supply chian ตั้งแต่ปี 2005 - 2007
  วุฒิสภา รายงานผลการวิจัยของวุฒิสภา สืบค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2546 - 2550
  กรมอนามัย รวมโครงการวิจัย กรมอนามัย ตั้งแต่ปี 2547 - 2551
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิจัย) ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) สืบค้นเอกสา รฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษา ค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2519 - 2552
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมรายชื่อวิทยานิพนธ์ทางด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) รวมผลงานวิจัยของนักวิจัย ทุน สกว.
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำโดย ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นศูนย์กลาง รวบรวมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของประเทศ จาก หน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ปัจจุบันมีจำนวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ทั้งสิ้น ประมาณ 119,709 เรื่อง
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ปี 2545 -
  สิทธิบัตรนานาชาติ รวมการสืบค้นข้อมูล การขอ สิทธิบัตรนานาชาติ
  วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (IR-Web) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัย ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป และที่อื่นๆ ประมาณ 600 สถาบัน จำนวน 3,850 ชื่อเรื่อง ในทุกสาขา วิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย
  งานวิจัยต่างประเทศ (ERIC) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่มีมากกว่า 1.2 ล้านรายการจากบทความวารสารและสารสนเทศอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บางบทความมีลิงค์ของ Full Text ให้ด้วย ในฐานข้อมูล ERIC มี สารสนเทศได้แก่ บทความวารสาร หนังสือ รายงานวิจัย รายงานประชุม รายงานเชิงปฏิบัติการ และรายงานความร่วมมือ/นโยบาย
  ABI/Inform ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็ม ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงินธนาคาร
การตลาด การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3,500
ชื่อเรื่อง  มีผลงาน วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม มากกว่า 20,000 ชื่อเรื่อง
  ADT สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ ADT (Australasian Digital Theses Program) University Thesis and Dissertation ของประเทศ ออสเตรเลีย  ให้ Download Full Text ทั้งเล่ม
  NDLTD The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) is an international organization dedicated to promoting the adoption, creation, use, dissemination and preservation of electronic analogues to the traditional paper-based theses and dissertations.
  ProQuest Digital Dissertation & Thesis (Preview 24 pages) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป และที่อื่นๆ ประมาณ 600 สถาบัน ให้ข้อมูล บรรณานุกรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1861ข้อมูล  บรรณานุกรมและสาระสังเขปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 และให้ข้อมูล 24 หน้าแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน