Untitled Document
Plugin jQuery jMenu v1.9
:: LREMC ::

Online Database Training


 
           ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดให้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ คลอบคลุมทุกสาขาวิชา ผู้ใช้บริการที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเข้าใช้ได้ทันทีผ่าน
  ทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ที่ library.mfu.ac.th หากผู้ใช้บริการอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย โปรดติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อนการเข้าใช้งาน
  (คู่มือการติดตั้ง)
           โปรดทราบ : ห้ามใช้โปรแกรมดาวน์โหลดข้อมูลทุกชนิด เพื่อการดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยเด็ดขาด เนื่องจากหากมีผู้ใดละเมิด ทาง
  ศูนย์บรรณสารฯ อาจไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ ฐานข้อมูลดังกล่าวได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้บริการโดยทั่วกัน และหากทราบว่า ผู้ใด
  ทำการละเมิด จะถูกดำเนินการตามระเบียบของศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูล คู่มือสืบค้น

ABI/Inform Collection
เป็นฐานข้อมูลวารสารทางด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ สืบค้นข้อมูล ฉบับเต็ม (full text)
สาขาวิชาเฉพาะ : Business Administration and Social Science.
แบบประเมิน

Academics Search Complete
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุด ทั่วโลก ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถาปัตยกรรม จิตวิทยา ศาสนา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (การแสดง การดนตรี) และอีกมากมาย โดยรวบรวมวารสารมากกว่า 4,600 ชื่อเรื่อง ที่เป็นวารสารฉบับเต็ม และยัง สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ.1975
สาขาวิชาเฉพาะ : All subjects.
หมายเหตุ : เปิดให้สืบค้นข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่านเว็บไซต์นี้ http://search.ebscohost.com โดยใส่ Username : mflu Password: mflulib


แบบประเมิน

Access Medicine
เป็นฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ทางการแพทย์ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill ประกอบไปด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิดิโอและภาพเคลื่อนไหว (Video and Animations) มากกกว่า 270 รายการ รูปภาพทางการแพทย์ มากกว่า 35,000 รูป แบบฝึกหัดทดสอบทางการแพทย์ (Q&A) Case Studies ฐานข้อมูลยา ข้อมูล Patient Education ซึ่งเป็นคู่มือดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึง มีเมนู Custom Curriculum สำหรับอาจารย์ผู้สอนสามารถวางหลักสูตร หัวข้อบทเรียน วิดีโอที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาไว้ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา
แบบประเมิน

Access Physiotherapy
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการแพทย์และกายภาพบำบัด เหมาะสำหรับนักศึกษาชั้น Pre-Clinic โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้าน กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การตรวจร่างกาย และการทำกายภาพบำบัด ซึ่งผู้ใช้ สามารถศึกษา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นประโยชน์ทั้งอาจารย์ผู้สอนและ นักศึกษาอย่างมาก โดยการสืบค้นสามารถสืบค้นได้ทั้งในรูปแบบของ หนังสือ วีดิโอ และมัลติมีเดียต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มงานพยาบาลและสหเวชศาสตร์ก็สามารถ ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ได้เช่นกัน ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้ผ่านวงอินเตอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้อีกด้วย
สาขาวิชาเฉพาะ : All subjects
แบบประเมิน

Sim.Chinese
English
Tra.Chinese
China Knowledge Resource Integrated Databases (CNKI)
เป็นฐานข้อมูลวารสารและวิทยานิพนธ์ภาษาจีน ด้านประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ China Academic Journals Full-text Database (CAJ) และ China Doctor/Master Dissertations Full-text Database (CDMD) ครอบคลุมสาขาวิชาการแพทย์ (Series E) วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา (Series F) การเมืองการทหาร และกฎหมาย (Series G) การศึกษาและสังคมศาสตร์ (Series H) และเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (Series J)
สาขาวิชาเฉพาะ : Chinese and Chinese Teaching


แบบประเมิน

CINAHL Complete
เป็นฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับสาขาการ พยาบาลศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937-ปัจจุบัน และได้ในรูปแบบเอกสาร ฉบับเต็ม (Full text) (บอกรับตั้งแต่ปี 2551- ปัจจุบัน)
สาขาวิชาเฉพาะ : Nursing & Public Health.
หมายเหตุ : เปิดให้สืบค้นข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่านเว็บไซต์นี้ http://search.ebscohost.com โดยใส่ Username : mflu Password: mflulib


แบบประเมิน

Clinical Key
เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการแพทย์ ประกอบไปด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มมากกว่า 700 เล่ม มีวารสาร อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 500 รายการ พร้อมทั้งมี Procedure Consult สื่อ การเรียนการสอนทักษะหัตถการทางการแพทย์ในรูปแบบสื่อผสม ฐานข้อมูลยา Patient Education ซึ่งเป็นคู่มือดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึง First Consult ไม่น้อยกว่า 750 รายการ แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบทั้ง PDF และ/หรือ HTML
แบบประเมิน

Emerald Management
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดการสารสนเทศ และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาเฉพาะ : Management / Accounting / Finance
หมายเหตุ : สกอ. บอกรับ Fulltext 2 Collection คือ Accounting & Finance Collection และ Business Management http://search.ebscohost.com โดยใส่ Username : mflu Password: mflulib


แบบประเมิน

H.W. Wilson
เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารของบริษัท H.W.Wilson company ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชา อื่นๆ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม
สาขาวิชาเฉพาะ : All subjects


แบบประเมิน

Nursing and Allied Health Collection
เป็นฐานข้อมูลทางด้านพยาบาล-ศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วย และการดูแลสุขภาพ มากกว่า 400 ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาเฉพาะ : Nursing & Public Health.


แบบประเมิน

37 Nursing Reference Center (NRC)
เป็นฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การตรวจรักษาโรค ทักษะและขั้นตอนการพยาบาลผู้ป่วย ข้อมูลยา การทดลอง ในห้องแล็บ Best practice และอื่นๆ สืบค้นข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาเฉพาะ : Nursing & Public Health.
หมายเหตุ : เปิดให้สืบค้นข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่านเว็บไซต์นี้ http://search.ebscohost.com โดยใส่ Username : mflu Password: mflulib
Video tutorial

แบบประเมิน

Nursing Resource Center
เป็นฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยหนังสืออ้างอิงและตำราเรียน พยาบาล มากกว่า 22 ชื่อเรื่อง และวารสารฉบับย่อจากสำนักพิมพ์ต่างๆ จำนวน 1,236 รายชื่อ สืบค้นข้อมูลฉบับเต็ม (full text)
สาขาวิชาเฉพาะ : Nursing & Public Health.


แบบประเมิน

Passport
ฐานข้อมูลการวิจัยทางการตลาด ให้ข้อมูลเชิงสถิติ รายงานการวิเคราะห์ การสำรวจคู่แข่งทาง การตลาด แนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ข่าวสารด้านอุตสาหกรรมและการบริโภค เนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก
สาขาวิชาเฉพาะ : ฺBusiness

ScienceDirect
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมสืบค้นสาระสังเขปของบทความ วารสารได้ 5,500 ชื่อเรื่อง และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 1,500 ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาเฉพาะ : All subjects


แบบประเมิน

Turnitin
Turnitin Account Request Form (For Faculty)
แบบประเมิน

UpToDate
เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ ยาและ สมุนไพร จากสหรัฐอเมริกา ครอบคลุม สาขาทางการแพทย์ อาทิ อายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ สูติ-นรีเวชวิทยา กุมารแพทย์ ศัลยศาสตร์ ฯลฯ โดยทำการ review จากวารสารทั่วโลกกว่า 462 รายชื่อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 4,800 ท่านที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก เริ่มเปิดให้ บริการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
สาขาวิชาเฉพาะ : All subjects
แบบประเมิน

Web of Science
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขปจากวารสาร ไม่น้อยกว่า 10,000 ชื่อเรื่อง และมีข้อมูลไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน ประกอบ ด้วยข้อมูลย่อย 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ Science Citation Index Expanded, Social science Citation Index และ Arts & Humanities Citation Index
สาขาวิชาเฉพาะ : Science, Humanities and Social Science.
แบบประเมิน