Untitled Document
Plugin jQuery jMenu v1.9
:: LREMC ::

Online Database Training

ทดลองใช้งานโปรแกรม EZproxy

ขอเชิญอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ทดลองใช้งานโปรแกรม EZproxy สำหรับการจำลองเครือข่ายเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ 
โดยเข้าไปที่ http://proxy.library.mfu.ac.th:8080/
และใส่ User name และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้งาน MFU wifi

สามารถทดลองใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2561