ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการศึกษา

รุ่งอรุณ  รุ่งรัตนกาล

หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการศึกษา

 05391 6309
 rungarun@mfu.ac.th

ชัชชากุล  กาตาสาย

นักเทคโนโลยีการศึกษา

 0 5391 6308
 chatchakul.kat@mfu.ac.th

พิษณุ  ดาปิน

นักเทคโนโลยีการศึกษา

 0 5391 6305
 phitsanu.dap@mfu.ac.th

ปภพโชติ  อักขะบุตร

นักเทคโนโลยีการศึกษา

  0 5391 6321
  papobchote.akk@mfu.ac.th

อนุวัฒน์  คำเงิน

นักเทคโนโลยีการศึกษา

  0 5391 6309
  anuwat.kha@mfu.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นภสินธุ์ งามการ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ระบบคอมพิวเตอร์

  0 5391 6346
  noppasin.nga@mfu.ac.th 

รักเผ่า  เทพปัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ระบบคอมพิวเตอร์

 0 5391 6346
  rakphao.the@mfu.ac.th