ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการศึกษา ชั้น 2

อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Contact in person on 2nd floor at the Production & Educational Media Services 

in Library Building

 

0 5391 6305  : ห้องถ่ายรูป

0 5391 6308  : ห้องบันทึกเสียง

0 5391 6309  : บริการให้คำปรึกษา/ ขอใช้บริการผลิตสื่อ

0 5391 6321   : บริการให้คำปรึกษา

0 5391 6346  : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ