Untitled1

รับผิดชอบผลิตสื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรม ประชุมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ให้แก่ อาจารย์ผู้สอน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อนิทรรศการ นอกจากนี้ยังจัดอบรมการผลิตสื่อการศึกษา ให้คำปรึกษา

เรื่องการใช้สื่อที่เหมาะสม และแนวทางการผลิต รวมถึง ให้บริการห้อง Self Access Learning