About Us /

...

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับเชียงราย
เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน และเผยแพร่สารสนเทศระหว่างเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ
เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรื่องราวของเชียงราย และกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
เพื่อจัดระบบการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเชียงรายได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

ขอบเขตเนื้อหา

ประวัติความเป็นมาของจังหวัด
ลักษณะทั่วไปของจังหวัด
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ
สถานที่ท่องเที่ยว (แยกตามอำเภอ)
ด้านการแพทย์แผนไทย
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม
ประเพณี และวัฒนธรรม