Untitled Document
Plugin jQuery jMenu v1.9
:: LREMC ::

Online Database Training


 
ระบบการจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
       จัดแบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหาวิชา โดยใช้อักษรโรมันและเลขอารบิค แทนเนื้อหาของหนังสือ 20 หมวดใหญ่ ได้แก่
หมวดหมู่
ความหมาย (ภาษาไทย)
ความหมาย (ภาษาอังกฤษ)
A
  ความรู้ทั่วไป ตารางเลข
  General Work: Polygraph
B
  ปรัชญาและศาสนา
  Philosophy and Religion
C
  ประวัติศาสตร์
  History : Auxiliary Sciences
D
  ประวัติศาสตร์โลก
  History : America
E-F
  ประวัติศาสตร์อเมริกา
  History : America
G
  ภูมิศาสตร์ทั่วไป มานุษยวิทยา คติชาวบ้าน
  Geography, Anthropology, Folklore
H
  สังคมศาสตร์
  Social Science
J
  รัฐศาสตร์
  Political Science
K
  กฎหมาย (ให้บริการที่กลุ่มหนังสือกฎหมายภาษาอังกฤษ ชั้น 5)
  Law
L
  การศึกษา
  Education
M
  ดนตรี
  Music
N
  ศิลปกรรม
  Fine Arts
P
  ภาษาและวรรณคดี
  Philology and Literature
Q
  วิทยาศาสตร์
  Science
S
  เกษตรศาสตร์
  Agriculture
T
  เทคโนโลยี
  Technology
U
  วิชาการทหาร
  Military Science
v
  วิชาการทหารเรือ
  Naval Science
Z
  บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์
  Bibliography and Library Science

ระบบหนังสือกฎหมาย Schiller Classification System จะจัดเก็บ เป็น 2 ระบบ
       ภาษาอังกฤษ   จัดเก็บระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) หมวดหมู่ K
       ภาษาไทย        จัดเก็บระบบหนังสือกฎหมาย Schiller ใช้สัญลักษณ์เหนือหมวดหมู่ K/TH แบ่งเป็น 10 หมวด ตั้งแต่ หมวด 000 - 900
หนังสือกฎหมายภาษาอังกฤษ
Legal Materials in the Library of Congress Classification System (Books in English Use LC Class K)
หมวดหมู่
ความหมาย (อังกฤษ)
K
  Law (General)
KD
  Law of the United Kingdom and Ireland
KE
  Law of Canada
KF
  Law of the United States
KFA-KFW
  Law of U.S. states (e.g., KFN 5000-6199 = New York)
KFX
  Law of U.S. cities
KT-KTJ
  Law of Australia and Oceania
หนังสือกฎหมายภาษาไทย
Books in Thai Language use K/TH
หมวดหมู่
ความหมาย (ภาษาไทย)
ความหมาย (ภาษาอังกฤษ)
000 - 099
  เรื่องทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
  General ; methodology of law
100 - 199
  แหล่งที่มาและประวัติศาสตร์กฎหมาย
  Sources ; Legal history
200 - 299
  หลักกฎหมายเบื้องต้น
  Jurisprudence ; non-legal
300 - 399
  กฎหมายครอบครัว
  Private law ; law of persons
400 - 499
  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและมรดก
  Law of property ; succession
500 - 599
  กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา ละเมิด
  Obligations (including contracts and torts)
600 - 699
  กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์
  Commercial law
700 - 799
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  Civil procedure
800 - 899
  กฎหมายอาญา อาชญวิทยาและวิธีพิจารณาความอาญา
  Criminal law & procedure
900 - 999
  กฎหมายมหาชน (กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง)
  Public law
หนังสือทางการแพทย์ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน
(National Library of Medicine Classification)
การแพทย์พื้นฐาน (Preclinical sciences) QZ - QZ
หมวดหมู่
ความหมาย (ภาษาไทย)
ความหมาย (ภาษาอังกฤษ)
QS
  กายวิภาคศาสตร์
  Human anatomy
QT
  สรีรวิทยา
  Physiology
QU
  ชีวเคมี
  Biochemistry
QV
  เภสัชศาสตร์
  Pharmacology
QW
  วิทยาแบคทีเรียและภูมิคุ้มกัน
  Microbiology & immunology
QX
  ปาราสิตวิทยา
  Parasitology
QY
  พยาธิวิทยาคลินิก
  Clinical pathology
QZ
  พยาธิวิทยา
  Pathology
การแพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้อง (Medicine and related subjects) W - WZ
หมวดหมู่
ความหมาย (ภาษาไทย)
ความหมาย (ภาษาอังกฤษ)
W
  อาชีพแพทย์
  Medical profession
WA
  สาธารณสุขศาสตร์
  Public health
WB
  อายุรศาสตร์ี
  Practice of medicine
WC
  โรคติดเชื้อ
  Infectious diseases
WD 100
  โรคขาดธาตุอาหาร
  Deficiency diseases
WD 200
  โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญในร่างกาย
  Metaboloic diseases
WD 300
  โรคเกิดจากภูมิแพ้
  Diseases of allergy
WD 400
  สัตว์เป็นพิษ
  Animal poisoning
WD 500
  พืชเป็นพิษ
  Plant poisoning
WD 600
  โรคเกิดจากตัวกระทำทางธรรมชาติ
  Diseases by physical agents
WD 700
  เวชศาสตร์การบินและการแพทย์อวกาศ
  Aviation and space medicine
WE
  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
  Musculoskeletal system
WF
  ระบบหายใจ
  Respiratory system
WG
  ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
  Cardiovascular system
WH
  ระบบทางเดินของเลือดและน้ำเหลือง
  Hemic and lymphatic system
WI
  ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้
  Gastrointestinal system
WJ
  ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
  Urogenital system
WK
  ระบบต่อมไม่มีท่อหรือต่อมเอนโดไครน์
  Endocrine system
WL
  ระบบประสาท
  Nervous system
WM
  จิตเวชวิทยา
  Psychiatry
WN
  รังสีวิทยา
  Radiology
WO
  ศัลยศาสตร์
  Surgery
WP
  นรีเวชวิทยา
  Gynecology
WQ
  สูติศาสตร์
  Obstetrics
WR
  วิทยาโรคผิวหนัง
  Dermatology
WS
  กุมารเวชศาสตร์
  Pediatrics
WT
  เวชศาสตร์วัยชรา โรคเรื้อรัง
  Geriatrics, Chronic disease
WU
  ทันตแพทย์ - ศัลยกรรมช่องปาก
  Dentistry, Oral surgery
WV
  วิทยาโสต นาสิก และลาริงซ์
  Otorhinolaryngology
WW
  จักษุวิทยา
  Opthalmology
WX
  กิจกรรมโรงพยาบาล
  Hospitals
WY
  การพยาบาล
  Nursing
WZ
  ประวัติการแพทย์
  History of medicine
Location Code (Eng)
Location Code (ไทย)
ความหมาย
สถานที่บริการ
Counter
Services (งานยืมคืนชั้น 3)
Counter
Services (งานยืมคืนชั้น 3)
CD ประกอบหนังสือ
ชั้น 3 เคาน์เตอร์ยืม-คืน
SET Corner (Floor 3)
SET Corner (Floor 3)
หนังสือมุมความรู้ตลาดทุน
ชั้น 3
General Book (Book in English) Floor 4
วารสารทั่วไป (ชั้น 4)
หนังสือทั่วไประบบ LC
ชั้น 4
Journal (Floor 4)
วารสารทั่วไป (ชั้น 4)
วารสารทั้งเล่มใหม่ ล่วงเวลา เย็บเล่ม
ชั้น 4
Audio Visual (Floor 3)
สื่อโสตทัศนวัสดุ (ชั้น 3)
ทรัพยากรประเภทสื่อ
ชั้น 3 บริการโสตฯ
Fiction (Floor 4)
นวนิยาย (ชั้น 4)
หนังสือนวนิยาย
ชั้น 4
Medical Book (Floor 5)
Medical Book (Floor 5)
หนังสือทางการแพทย์
ชั้น 5
เรื่องสั้น (Short Story)
เรื่องสั้น (Short Story)
เรื่องสั้น
ชั้น 4
Law Reference Book (Floor 5)
Law Reference Book (Floor 5)
หนังสืออ้างอิงทางกฎหมาย
ชั้น 5
Special Library Use
Special Library Use
หนังสือยืมเรียน
ชั้น 4-5 (ตามหมวดหมู่หนังสือ)
Reference Book (Floor 4)
หนังสืออ้างอิง (Floor 4)
ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
ชั้น 4
นิติศาสตร์ / Law (ชั้น 5)
นิติศาสตร์ / Law (ชั้น 5)
หนังสือกฎหมาย / คำพิพากษาฎีกา
ชั้น 5
Chinese teaching (Floor 5)
Chinese teaching (Floor 5)
หนังสือภาษาจีน
ชั้น 5
วิจัย / Research (ชั้น 5)
วิจัย / Research (ชั้น 5)
วิจัย ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ
ชั้น 5
วิทยานิพนธ์ / Thesis (ชั้น 5)
วิทยานิพนธ์ / Thesis (ชั้น 5)
วิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ
ชั้น 5
Report / Independent Study
(ชั้น 5)
รายงาน / โครงงานนักศึกษา
(ชั้น 5)
รายงานโครงงานนักศึกษา
ชั้น 5
หน่วยประสานงาน ม.แม่ฟ้าหลวง
(อาคารปัญจภูมิ)
หน่วยประสานงาน ม.แม่ฟ้าหลวง (อาคารปัญจภูมิ)
หนังสือที่ให้บริการ ณ
หน่วยประสานงาน มฟล. กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
Report / Independent Study
(ชั้น 5)
รายงาน / โครงงานนักศึกษา
(ชั้น 5)
รายงานโครงงานนักศึกษา
ชั้น 5
Medical References Books
Medical References Books
หนังสืออ้างอิงทางการแพทย์
ชั้น 5
             ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีทรัพยากรสารนิเทศที่หลากหลาย สำหรับให้บริการเพื่อศึกษาค้นคว้า ทั้งหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
  โสตทัศนวัสดุ และ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บแยกกัน ดังนี้
             หนังสือ (Books) ให้บริการที่ ชั้น 4
               หนังสือทั่วไป (General Books)
                 จัดเก็บแยกตัวเล่มภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามระบบ L.C.
               หนังสืออ้างอิง (Reference Books)
                 จัดเก็บแยกตัวเล่มภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีสัญลักษณ์พิเศษเหนือเลขเรียกหนังสือ
                       อ.   คือ หนังสืออ้างอิงภาษาไทย
                       R.  คือ หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ
             หนังสือทางการแพทย์และพยาบาล (Medical Book) ให้บริการที่ ชั้น 4
                  จัดเก็บแยกตัวเล่มภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามระบบ NLM
             วารสาร และหนังสือพิมพ์ (Journals & Newspapers) ให้บริการที่ ชั้น 4
               วารสาร
                   จัดเก็บเรียงตามลำดับอักษรชื่อวารสาร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยแยกวารสารฉบับใหม่ และฉบับล่วงเวลา และฉบับเย็บ อยู่ชั้น 4
               หนังสือพิมพ์
                   ให้บริการฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง 1 วัน
             โสตทัศนวัสดุ (Audio visual Materials) ให้บริการที่ ชั้น 4
                  จัดเก็บและบริการที่ งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 4 โดยแยกตามรหัสประเภทสื่อ
                  TC   คือ สื่อประเภทเทปบันทึกเสียง
                  VC   คือ สื่อประเภทวิดีทัศน์
                  CD   คือ สื่อประเภทซีดี และวีซีดี
             วิจัย / วิทยานิพนธ์ (Research / Thesis) ให้บริการที่ ชั้น 5
                  มีสัญลักษณ์พิเศษเหนือเลขเรียกหนังสือ
                  ว.             คือ วิจัยภาษาไทย
                  Res.        คือ วิจัยภาษาอังกฤษ
                  วพ.           คือ วิทยานิพนธ์ภาษาไทย
                  Thesis    คือ วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
             รายงาน / โครงงานนักศึกษา (Report/Student Project) ให้บริการที่ ชั้น 5
                  มีสัญลักษณ์พิเศษเหนือเลขเรียกหนังสือ
                  ร.             คือ รายงานภาษาไทย
                  Rep.        คือ รายงานภาษาอังกฤษ
             หนังสือกฎหมาย (Law books) ให้บริการที่ ชั้น 5
               คำพิพากษาฎีกา
                 จัดเก็บไว้ที่ชั้น 5 กลุ่มหนังสืออ้างอิงกฎหมาย คำพิพากษาฎีกา จัดเรียงตามปี พ.ศ. โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485-ปัจจุบัน
               หนังสือกฎหมายภาษาไทย
                 จัดหมวดหมู่ด้วยระบบ Schiller แบ่งเป็น 10 หมู่ คือ 000 900 และมีสัญลักษณ์อยู่เหนือเลขเรียกหนังสือ คือ K/TH
               หนังสือกฎหมายภาษาอังกฤษ
                 ใช้ระบบ L.C. หมวด K หนังสือด้านการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง (Medicine books) อยู่ชั้น 4
                 จัดหมวดหมู่ด้วยระบบห้องสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน ( NLM) ใช้อักษรผสมตัวเลข แทนหมวดหมู่ได้แก่ อักษร QS QZ,
                 และอักษร W - WZ
             ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)
             เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลแบบ Abstract และ Full text สืบค้นข้อมูลได้ที่ Home page ของ ศูนย์บรรณสารฯ
       เมื่อสืบค้นทรัพยากรในฐานข้อมูลแล้วพบว่ามีรายการนั้นๆ ในฐานข้อมุล ผู้ใช้บริการควรจะทราบสถานภาพทรัพยากรนั้นๆก่อน ว่าว่างหรือมีถูกยืม
  ไปแล้วและสถานภาพอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีสถานภาพต่างๆ ดังต่อไปนี้
สถานภาพ
ความหมาย
  Available
  อยู่ (ให้ตรวจสอบที่ชั้นหนังสือ)
  Due Date: 30 Sep 2010
  ถูกยืม (แจ้งวันกำหนดส่งคืนไว้ด้วย)
  Non-Cir
  หนังสืออ้างอิง (ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น)
  On Hold
  หนังสือเล่มนี้ถูกคนอื่นจองไว้
  Repair
  หนังสือชำรุดกำลังซ่อมแซม
  Reserve
  หนังสือสำรอง (ติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 3)
  Pending
  หนังสือที่ทำรายการจองไว้
  Pickup
  ให้มารับหนังสือที่จองไว้
  Missing
  สูญหาย/ยังหาไม่พบ
  Library use only
  คู่มือปฏิบัติงานของบรรณารักษ์
  Closed stack
  หนังสืออยู่ในชั้นปิด